คู่มือการใช้งาน Google Apps

การตั้งค่า Host เพื่อเชื่อมต่อกับ Google Apps

  1. ทำการ Lonin เข้าไปยัง Direct Admin คลิกเลือก "DNS Management"


  2. คลิกเลือกรายการ mail Type เป็น A และ mail Type เป็น MX แล้วคลิกปุ่ม "Delete Selected" เพื่อทำการลบค่าดังกล่าว


  3. จากนั้นทำการเพิ่ม MX Records ตามลำดับความสำคัญ โดย Add ทีละ Record ดังรูป


  4. สุดท้ายให้ทำการเพิ่ม CNAME ตามรูป